بچه جنوب شهر

صغحه اصلي | آرشيو | فرستادن نظراتWednesday, March 17, 2010

٭ 
باز وزنم داره کم می شه شدید. هر چند سال یه بار اینطوری می شم.
این اتفاق وقتی میوفته که میزش روبروم باشه و نشه چیدمان رو عوض کرد.
ریدم تو هر چی چیدمان. آخه این همه فنگ شویی و نمی دونم اینتریور
دیزاین نباید این پارامتر مهم رو در نظر بگیرن؟ آخه چرا تو هیچ کدوم از این
کتابا نیست که دو نفری که میزشون روبروی هم ِ نباید هم دیگر رو بخوان.
من یه بار کارم رو و اصلا" شهرم رو عوض کردم به خاطر این اینتریور
دیزاین گه. می ترسم اینبار هم برم گم و گور شم.

........................................................................................

Home

 Subscribe in a reader


[Powered by Blogger]